Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Więcej osób otrzyma pomoc żywnościową

15 lutego 2017

Konferencja prasowa w olsztyńskim Banku Żywności Trwa realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Od 1 stycznia może z niego skorzystać znacznie więcej osób, bo zmieniło się kryterium dochodowe umożliwiające zakwalifikowanie do pomocy w ramach tego programu. Do ubiegania się o wsparcie żywnościowe podczas konferencji prasowej zachęcali wicewojewoda Sławomir Sadowski i prezes Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski.

Nowe kryterium wynosi 200 % tego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie i jest niezależne od jakichkolwiek innych okoliczności. Celem wprowadzonych zmian jest objęcie pomocą w ramach PO PŻ jak największej liczby osób, w szczególności tych, których sytuacja bytowa jest bardzo trudna i mimo własnych wysiłków nie są w stanie tej sytuacji poprawić.

Jak podkreślali wicewojewoda i prezes Banku Żywności, dzięki tym zmianom znacznie zwiększy się liczba beneficjentów, którzy do tej pory nie kwalifikowali się do pomocy ze względu na zbyt wysoki dochód. Teraz realizatorzy programu chcą zadbać o to, aby dobre nowiny dotarły do osób potrzebujących – rodzin i osób samotnych, które powinny zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie, gdzie mogą otrzymać skierowanie do organizacji zajmującej się dystrybucją żywności przekazywanej w ramach programu. Jak podkreślił prezes Marek Borowski - w zasobach Banku Żywności w Olsztynie pozostają wystarczające ilości żywności umożliwiające zwiększenie liczby osób oraz nawiązanie współpracy z gminami, które nie realizują programu.

Do tej pory na terenie Warmii i Mazur pomocą objętych jest 30 373 osób, którym żywność przekazywana jest poprzez 49 organizacji. Każda z osób uczestniczących w programie otrzymuje 49,05 kg produktów o wartości 85,62zł. Paczka zawiera pełnowartościowe artykuły takie jak: makarony, dżemy, wędliny, cukier czy olej. Osoby objęte wsparciem mają także możliwość uczestniczenia w warsztatach na temat właściwego odżywiania, edukacji ekonomicznej i warsztatach kulinarnych.

Województwo warmińsko-mazurskie w stosunku do pozostałej części kraju odznacza się wysokim wskaźnikiem ubóstwa, świadczącym o znacznym zapotrzebowaniu społecznym na taki program. Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że w podprogramie, w 2015 r., 70,69% gmin z naszego województwa było zaangażowanych w realizację programu FEAD, co oznacza, że tylko 29,31% gmin nie uczestniczyło w nim.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Program ma pomóc w ograniczeniu ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie ona do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.