Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

System wsparcia dla niepełnosprawnych

10 lipca 2018

Spotkanie konsultacyjne w Ostródzie

 

 

 

9 lipca br. ruszyły regionalne konsultacje dotyczące budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W województwie warmińsko-mazurskim w konsultacjach udział wziął wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki.W spotkaniu uczestniczył również wicewojewoda Sławomir Sadowski, dyrektor Biura Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Michał Pelczarski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Andrzej Zakrzewski, wz. Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego PFRON Janusz Surmacz, a także przedstawiciele ZUS, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i samorządów z terenu województwa.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególności związane z wdrażaniem mapy drogowej budowy systemu wraz z jej filarami – Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietem Społecznej Odpowiedzialności i Programem „Dostępność Plus”. Wiceminister Marcin Zieleniecki przedstawił wprowadzane kompleksowe rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które przełożą się na realną zmianę jakości ich życia. Jak podkreślił wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, oprócz dotychczas wprowadzonych rozwiązań, do których zaliczyć należy:

- Program „Za Życiem”,

- Program „Rodzina 500+”,

- podwyższenie renty socjalnej,

- wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- nowe zasady obliczania ulgi rehabilitacyjnej,

- zwiększenie dofinansowania pobytu pracowników zakładów aktywności zawodowej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej,

opracowywane są również nowe rozwiązania o charakterze długookresowym, m.in. Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych wraz z Programem Narodowego Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, reformą systemu orzekania o niepełnosprawności czy kwestie zatrudnienia wspomaganego.

Dane wojewódzkie dotyczące zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przedstawił natomiast wicewojewoda Sławomir Sadowski, który zaznaczył, że obecny rząd w oparciu o potrzeby osób niepełnosprawnych chce stworzyć komplementarny pakiet rozwiązań, który obejmowałby wszystkie dziedziny życia.

Aby realizacja budowy systemu przebiegła jak najlepiej, resort przygotował cykl 16 konsultacji regionalnych – po jednym spotkaniu w każdym województwie. Konsultacje mają być okazją do zaprezentowania założeń systemu wsparcia, a także do dyskusji na ten temat z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Obecni na spotkaniu z wiceministrem przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych wskazywali głównie na niespójności prawne zawarte w obowiązujących regulacjach. Mówili również o tym, że szczególnie istotne są takie rozwiązania ustawowe jak zapewnienie opieki wytchnieniowej i wprowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej. Podkreślano również potrzebę rozszerzenia godzin otwarcia środowiskowych domów samopomocy.

 Przypomnijmy, że w połowie maja rząd ogłosił budowę systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Będzie się on opierał na trzech filarach. Pierwszy z nich to solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Drugi filar to pakiet społecznej odpowiedzialności, a trzeci – program „Dostępność+”.

 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz daniny solidarnościowej.

 Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45%. Po zmianach składka będzie pobierana w tej samej wysokości, z tym że 2,30% trafi bezpośrednio na przeciwdziałanie bezrobociu, a 0,15% na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o 650 mln złotych rocznie.

 Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych będzie jednak danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (ok. 87 tys. zł miesięcznie). Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4% nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych trafi w 2020 roku 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych 1,8 mld zł.

 Pakiet społecznej odpowiedzialności

 Drugim filarem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych jest pakiet społecznej odpowiedzialności. Przewiduje on szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Do końca listopada br. mają zostać przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne w tym zakresie.

 Dostępność+

 Trzecim filarem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych jest zainaugurowany pod koniec kwietnia program „Dostępność+ 2018-2025”. Ma on dwa podstawowe wymiary. Pierwszy z nich – bardziej uniwersalny i długofalowy – zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Drugi wymiar – bezpośredni - to w praktyce bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) polegające na modernizacji i poprawie infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług, tak aby były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na realizację programu „Dostępność+” w perspektywie 2018-2025 przeznaczono 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

 W maju br. parlament uchwalił ustawę podwyższającą rentę socjalną z 865,03 do 1029,80 zł. W efekcie renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Co ważne, wysokość renty socjalnej w stosunku do stanu po podwyżce z marca ub.r. wzrosła więc o 19%, a poczynając od 2015 roku – o 39,2%.

 Nowe przepisy wejdą w życie 1 września z mocą obowiązującą od 1 czerwca br. W praktyce oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem.

Niemal w tym samym czasie uchwalona została również ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Dzięki uchwaleniu nowej ustawy osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zyskały prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Osoby, z myślą o których uchwalono ustawę, mogą również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.