Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH 2019

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2019 ROKU

„AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH"

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok wynoszą 200.000,00zł.
Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r.
Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA" - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI" – „KONKURSY"), a także
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA").

Do pobrania:

Tekst Konkursu AS 2019.pdf

  1. Do oferty konkursowej:

      2. Przyjęcie dotacji:

     3. Sprawozdanie z wydatkowania dotacji: